>

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2024 m. paraiškų konkursas NANOTECMEC

ERA4Health.png   LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

Paskelbtas ketvirtasis tarptautinis programos ERA4Health kvietimas (trumpasis pavadinimas – NANOTECMEC) teikti paraiškas nanomedicinos srities mokslo projektams (Nano and advanced technologies for disease prevention, diagnostic and therapy).

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2024 m. sausio 30 d. 16 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas antrojo etapo vertinimui. Išsamiųjų paraiškų pateikimo terminas: 2024 m. birželio 13 d. 16 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 19 finansuojančių institucijų iš 15 šalių (jos yra išvardintos tarptautinio kvietimo dokumentuose ir kvietimo puslapyje)

Numatomas biudžetas – apie 17 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – 300 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio ERA4Health projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tikslas ir tematika

 

Finansuoti tarptautinius tarpdisciplininius nanomedicinos srities mokslo projektus, kurie taikytų nanotechnologijas ar kombinuotas su jomis technologijas ligos (-ų) prevencijai, diagnostikoje ar terapijoje  

Paraiškos turi būti bent iš vienos iš išvardintų nanomedicinos sričių:

 • Regeneracinė medicina
 • Diagnostika
 • Nanoterapija

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių (iš skirtingų šalių) ir ne daugiau kaip 5 dalyvių iš šalių dalyvaujančių kvietime. Tačiau jei konsorciume yra vienas ar du partneriai iš Latvijos, Lietuvos, Slovakijos ar Turkijos, partnerių skaičius konsorciume gali būti didesnis: atitinkamai – šeši arba septyni.

Papildomi reikalavimai – ERA4Health NANOTECMEC kvietime teikti paraiškas.

Projektų pradžia ir trukmė

Projektai turėtų prasidėti laikotarpyje nuo 2024 m. gruodžio mėn. iki 2025 gegužės mėn. Trukmė – iki 3 m.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančioji institucija gali būti ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo(-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti vykdančiosios institucijos projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą per vykdančiąją instituciją, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Lietuvos vykdančiosios institucijos tarptautinio projekto vykdytojams skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus, kai:
  • vykdančioji institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Plačiau apie ERA4Health galima rasti čia.

 

Daugiau informacijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
patarėja Živilė Ruželė
Tel. +370 676 14 383
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-26