>

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2024 m. paraiškų konkursas NutriBrain

ERA4Health.png  LT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

Paskelbtas trečiasis tarptautinis programos ERA4Health kvietimas (trumpasis pavadinimas – NutriBrain) teikti paraiškas mokslo projektams  – „Smegenų senėjimo moduliavimas per mitybą ir sveiką gyvenimo būdą“ (Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle (NutriBrain)).

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2024 m. sausio 15 d. 16 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas antrojo etapo vertinimui. Išsamiųjų paraiškų pateikimo terminas: 2024 m. gegužės 15 d. 16 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 20 finansuojančių institucijų iš 16 šalių (jos yra išvardintos tarptautinio kvietimo dokumentuose ir kvietimo puslapyje).

Numatomas biudžetas – apie 12,6 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – 300 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio  ERA4Health projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tikslas ir tematika

 

Kvietimo tikslas finansuoti tarptautinius tarpdisciplininius mokslo projektus kvietimo tema (anglų kalba): The improvement of cognitive brain ageing through nutrition and other lifestyle factors.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių (iš skirtingų šalių) ir ne daugiau kaip 5 dalyvių iš šalių dalyvaujančių kvietime. Papildomi reikalavimai – ERA4Health NutriBrain kvietime teikti paraiškas.

Projektų pradžia ir trukmė

Projektai turėtų prasidėti laikotarpyje nuo 2024 m. gruodžio mėn. iki 2025 gegužės mėn. Trukmė – iki 3 m.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ir sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančioji institucija gali būti ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti vykdančiosios institucijos projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą per vykdančiąją instituciją, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Lietuvos vykdančiosios institucijos tarptautinio projekto vykdytojams skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus kai:
  • vykdančioji institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

 

Daugiau informacijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
patarėja Živilė Ruželė
Tel. +370 676 14 383
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-01-26