Lietuvos mokslo tarybos 2023–2025 metų strateginis veiklos planas

Lietuvos mokslo tarybos 2022–2024 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2021–2023 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2020–2022 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2019–2021 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2017–2019 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2016–2018 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2015–2017 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2014–2016 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2013–2015 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2012–2014 metų strateginis veiklos planas
Lietuvos mokslo tarybos 2012 metų programos sąmata, forma BFP-1
Lietuvos mokslo tarybos 2011–2013 metų strateginis veiklos planas

 

 

Lietuvos mokslo tarybos misija – aktyviai dalyvauti formuojant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų politiką ir, taikant organizacines bei finansines mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo priemones, siekti, kad Lietuvos mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) sistema būtų efektyvi ir atitiktų Lietuvos visuomenės lūkesčius bei globalius iššūkius.

Lietuvos mokslo tarybos svarbiausias tikslas – didesnis mokslo vertingumas, efektyvumas, paveikumas, jo siekiama plėtojant veiklą šiomis trimis pagrindinėmis kryptimis: 

 1. siekti efektyvesnio mokslo finansavimo,
 2. ugdyti Lietuvos mokslininkų bendruomenę,
 3. įgyvendinti  atvirojo mokslo veiklos principus.

Lietuvos mokslo taryba pagrindines veiklos kryptis įgyvendina per strateginius uždavinius.

I. Siekti efektyvesnio mokslo finansavimo:
 1. inicijuoti siūlymus ir dalyvauti nacionalinės mokslo politikos formavime bei koordinuoti jos įgyvendinimą;
 2. bendradarbiauti su kitomis Lietuvos MTEPI institucijomis siekiant keistis informacija, aiškiau atskirti funkcijas, efektyviau siekti sinerginio efekto;
 3. palaikyti ir tobulinti esamus mokslo finansavimo instrumentus (nacionalines mokslo programas, mokslininkų grupių projektų priemonę ir kt.) bei kurti naujus, išlaikant balansą tarp mokslo politiką įgyvendinančių ir laisvuosius tyrimus skatinančių instrumentų, tarp fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtros, tarp gamtos ir technikos mokslų bei humanitarinių ir socialinių mokslų sričių, užtikrinti mokslo politikos instrumentų suderinamumą;
 4. tobulinti mokslinės veiklos vertinimo kriterijus bei ekspertinio vertinimo principus, metodus ir praktikas, tobulinti ekspertinio vertinimo gebėjimus bei ekspertinio darbo kokybę;
 5. stiprinti tiesioginį ir savalaikį mokslo poveikį Lietuvos visuomenei ir valstybei.
II. Ugdyti Lietuvos mokslininkų bendruomenę:
 1. padėti burtis įvairialypėms mokslininkų bendruomenėms, remti mokslininkų bendradarbiavimą per asociacijas, tinklus, renginius ir kitas priemones;
 2. visokeriopai remti jaunuosius mokslininkus, skatinti jų profesinį tobulėjimą, įsitraukimą į tarptautinius mokslininkų tinklus, remti kokybiškas doktorantūros ir podoktorantūros studijas;
 3. puoselėti akademinę etiką, stebėti jos principų laikymąsi Lietuvos mokslo tarybos finansuojamuose projektuose.

III, Įgyvendinti atvirojo mokslo veiklos principus:

 1. visokeriopai skatinti mokslinės veiklos tarptautiškumą:
  1. dalyvauti tarptautinių (Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių) mokslo ir mokslo politikos organizacijų bei programų veikloje, dalyvauti programose pagal tarpvalstybinius susitarimus,  plėsti šių susitarimų geografiją, įvairinti joms taikomus finansinius instrumentus,
  2. plėsti tarptautinių ekspertų tinklą, didinti jų įnašą į Lietuvos mokslo tarybos ekspertinę veiklą,
  3. skatinti ir remti tarptautinius projektus, infrastruktūras, tinklus ir renginius.
 2. Skatinti tarpinstitucinį, tarpsektorinį mokslo ir verslo, mokslui ir inovacijoms skirtą bendradarbiavimą nacionaliniu mastu;
 3. Skatinti tarpdiscipliniškumą tarp skirtingų mokslo sričių, krypčių ir šakų, užtikrinti praktinį jo įgyvendinimą Lietuvos mokslo tarybos vykdomose programose;
 4. Remti ir skatinti atvirąją prieigą prie mokslo publikacijų ir mokslo duomenų;
 5. Remti darniosios plėtros principus, įgyvendinti jais paremtas iniciatyvas;
 6. Stiprinti mokslininkų ir plačiosios visuomenės ryšius, remti mokslo viešinimui, populiarinimui ir sklaidai bei visuomenės prusinimui ir mokslo bei mokslininkų prestižo kėlimui skirtas iniciatyvas.

Įgyvendindama šią ilgalaikę strategiją (patvirtinta Lietuvos mokslo tarybos 2015-12-21 nutarimu Nr. VIII-47) Lietuvos mokslo taryba rengia ir vykdo trejų metų strateginius veiklos planus.

Lietuvos mokslo tarybos 2022 metų veiklos ataskaita (LT)
Lietuvos mokslo tarybos 2021 metų veiklos ataskaita (LT)
Lietuvos mokslo tarybos 2020 metų veiklos ataskaita (LT / EN)
Lietuvos mokslo tarybos 2019 metų veiklos ataskaita (LT / EN)

Lietuvos mokslo tarybos 2018 metų veiklos ataskaita (LT / EN)

Lietuvos mokslo tarybos 2017 metų veiklos ataskaita (LT / EN)

Lietuvos mokslo tarybos 2016 metų veiklos ataskaita (LT / EN)

Lietuvos mokslo tarybos 2015 metų veiklos ataskaita (LT / EN)

Lietuvos mokslo tarybos 2014 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2013 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2012 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2011 metų veiklos ataskaita (LT / EN)

Lietuvos mokslo tarybos 2010 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2009 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2008 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2007 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2006 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2005 metų veiklos ataskaita (LT)

Lietuvos mokslo tarybos 2004 metų veiklos ataskaita (LT)

Veiklą pristatantys leidiniai:

Lietuvos mokslo tarybos veiklos apžvalga „Global attitude for global quality. Overview 2015“
Parengta 2015 m. (anglų kalba)

Lietuvos mokslo tarybos veiklos apžvalga 2013–2014 m.
Parengta 2014 m. (anglų kalba)

Lietuvos mokslo tarybos veiklos vertinimo ataskaitos išvados ir rekomendacijos
Parengta 2014 m.

Lietuvos mokslo tarybos veiklos vertinimo ataskaita
Parengta 2014 m. (anglų kalba)

Lietuvos mokslo tarybos veiklos apžvalga 2011–2012 m. „Start of the new deacade“
Parengta 2012 m. (anglų kalba)

Atnaujinimo data: 2023-10-09