Lietuvos mokslo taryba (LMT) yra mokslo ir studijų politiką įgyvendinanti institucija, kuri atlieka ekspertinę ir patariamąją funkciją Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei studijų ir eksperimentinės plėtros klausimais.

LMT misija – skatinti konkurencingą Lietuvos dalyvavimą pasauliniame žinojimo kūrime.

LMT strateginės veiklos kryptys ir prioritetai

 1. Mokslo politikos įgyvendinimas
  1. Proaktyviai įgyvendinti mokslo ir studijų politiką dedikuojant ekspertinius išteklius ir teikiant siūlymus jos formuotojams. 
  2. Mokslo vertinimą orientuoti į poveikio dimensiją, tobulinant vertinimo metodikas ir abipusę komunikaciją, stiprinant ekspertų ir personalo kompetencijas bei atsižvelgiant į COARA gaires.
  3. Gilinti mokslo ir verslo bendruomenių bei viešojo sektoriaus sąveiką, formuojant tarpusavio pasitikėjimo aplinką visuose bendrų projektų etapuose.
 2. Mokslo poveikio stiprinimas
  1. Skatinti mokslo žmogiškojo potencialo augimą tikslingai į studijuojančiuosius ir ankstyvos karjeros tyrėjus nukreiptais įtraukimo bei paramos instrumentais.
  2. Didinti konkursinio finansavimo efektyvumą, mažinant biurokratinę naštą mokslininkams, skaitmeninant procesus ir stiprinant LMT institucinius gebėjimus.
  3. Intensyvinti globalią mokslo tinklaveiką, remiant iš tyrėjų kylančias tarptautinių sutarčių ir tvarių mokslinių bei profesinių ryšių iniciatyvas.
  4. Tyrimų infrastruktūros įveiklinimą, atnaujinimą ir gausinimą fokusuoti į tarptautinę MTI integraciją, panaudos mainų ir atvirosios prieigos plėtrą.

Atnaujinimo data: 2024-05-07