Pranešėjų apsauga

PRANEŠIMAI STT APIE KORUPCIJĄ

Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu [email protected], užpildžius pranešimo formą internetu arba naudojantis mobiliąja programėle „Pranešk STT“.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 str. 1 d. įtvirtintas privalomumo principas Viešojo sektoriaus subjekto darbuotojui apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai.

PRANEŠIMAI VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu ir Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašu, patvirtintu 2019 m. balandžio 10 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-185, suteikiamos visos sąlygos informuoti Lietuvos mokslo tarybą apie institucijoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Lietuvos mokslo taryba arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Pranešimą Lietuvos mokslo tarybos vidiniu pranešimu kanalu gali teikti esami ir buvę Lietuvos mokslo tarybos valstybės pareigūnai (Lietuvos mokslo tarybos valdybos, ekspertų komitetų nariai), valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Lietuvos mokslo taryba.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Asmeniui, teikiančiam informaciją apie pažeidimą Lietuvos mokslo taryboje, yra sudaryta galimybė pateikti ją viešai arba:

  1. tiesiogiai, atvykus į Lietuvos mokslo tarybą (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius);
  2. paštu anksčiau nurodytu adresu;
  3. elektroninio pašto adresu [email protected].

Pranešimą apie pažeidimą rekomenduojama teikti užpildant šią formą.

Galima informaciją apie pažeidimą pateikti ir laisva forma, tačiau privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Lietuvos mokslo tarybos teisininkas Marius Dijokas paskirtas kompetentingu subjektu ir asmeniu atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą gali suteikti daugiau informacijos: el. paštu [email protected] arba [email protected], telefonu +370 676 16 167.

DUOMENYS APIE VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU GAUTĄ INFORMACIJĄ

Kompetentingas subjektas kartą per metus apibendrina gautus pranešimus apie pažeidimus, jų tyrimo ir nagrinėjimo duomenis bei Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje paskelbia tirtų atvejų statistinius duomenis ir jų vertinimo rezultatus.

  • 2023 m. Lietuvos mokslo taryboje negauta ir nenagrinėta pranešimų apie galimus pažeidimus.
  • 2022 m. Lietuvos mokslo taryboje negauta ir nenagrinėta pranešimų apie galimus pažeidimus.
  • 2021 m. Lietuvos mokslo taryboje negauta ir nenagrinėta pranešimų apie galimus pažeidimus.
  • 2020 m. Lietuvos mokslo taryboje negauta ir nenagrinėta pranešimų apie galimus pažeidimus.
  • 2019 m. Lietuvos mokslo taryboje negauta ir nenagrinėta pranešimų apie galimus pažeidimus.

Atnaujinimo data: 2024-03-29