>

Europos partnerystės personalizuotai medicinai EP PerMed 2024 m. paraiškų konkursas PMTargets

EPPerMed_Logo_Update@3x-100.jpgLT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

Paskelbtas pirmasis tarptautinis programos EP PerMed kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams  – Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches (trumpasis pavadinimas – PMTargets).

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2024 m. kovo 5 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas antrojo etapo vertinimui. Išsamiųjų paraiškų pateikimo terminas: 2024 m. birželio 20 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 39 finansuojančios institucijos iš 24 šalių (jos yra išvardintos tarptautinio kvietimo dokumentuose kvietimo puslapyje).

Numatomas bendras kvietimo biudžetas – apie 45 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis  – skirti lėšų finansuoti tarptautinio  EP PerMed projekto (-ų) dalį, kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tikslas ir tematika

 

Kvietimo tikslas – finansuoti tarptautinius tarpdisciplininius mokslo projektus, kuriais būtų siekiama nustatyti arba patvirtinti personalizuotos medicinos taikinius, biologinius ar kitus žymenis pacientų stratifikacijai ir gydymo rezultatų stebėjimui. Išsamiau kvietimo tekste (Call text), kurį rasite kvietimo puslapyje.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 partnerių iš skirtingų ES šalių narių arba ES asocijuotų šalių (sąrašas) dalyvaujančių kvietime. Visi reikalavimai – kvietimo puslapyje.

Projektų pradžia ir trukmė

Projektai turėtų prasidėti laikotarpyje nuo 2024 m. gruodžio mėn. iki 2025 gegužės mėn. Trukmė – iki 3 m.

Papildoma informacija

Sausio 15 d. vyko EP PerMed informacinė diena, skirta pirmajam jungtiniam tarptautiniam kvietimui (JTC2024) “Identification or Validation of Targets for Personalised Medicine Approaches (PMTargets)” pristatyti.

Nuotoliu  prie renginio prisijungė daugiau nei 820 dalyvių. Informacinėje dienoje buvo pateikta:

 • bendra informacija apie EP PerMed (Alexandra Becker (DLR),
 • EP PerMed koordinatorių komanda,
 • patarimai, kaip sėkmingai integruoti atsakingų tyrimų ir inovacijų (RRI) principus į paraiškas (Cecilie Anita Mathiesen (RCN))
 • bendrieji kvietimo tikslai ir reikalavimai (Mathias Vetillard ir Monika Frenzel (ANR), 2024 m. Jungtinio kvietimo sekretoriato komanda).

Informacijos dienos pranešimai ir įrašas jau prieinami EP PerMed svetainėje, galima registruotis elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje (PT-Outline) ir naudotis EP PerMed partnerių paieškos įrankiu.

 

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Vykdančioji institucija sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančiosios institucijos partneriu gali būti bet koks viešasis arba privatusis juridinis asmuo, kartu su vykdančiąja institucija sudarantis projekto vykdytojams sąlygas projektui įgyvendinti. Galimos konsorciume dalyvaujančių institucijų kategorijos yra pateiktos kvietimo tekste (Call text)(13 p.). Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti vykdančiosios institucijos projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą per vykdančiąją instituciją, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Asmuo teikia tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
 • Asmuo gali teikti paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis vykdytojas, jei jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklių 44.2 papunktyje ir 76–80 punktuose ar kituose Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas
 • Lietuvos vykdančiosios institucijos tarptautinio projekto vykdytojams (kartu ir vykdančiosios institucijos partnerio) skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus, kai:
  • vykdančioji institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Dokumentus, skirtus Europos partnerysčių, ERA-NET ir kitų koordinavimo veiklų pareiškėjams, galima rasti čia.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo tarybos svetainėje

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
patarėja Živilė Ruželė
Tel. +370 676 14 383
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-06