>

Europos partnerystės „Sveikatos priežiūros sistemų pertvarka“ 2024 m. paraiškų konkursas „Innovate to Prevent“

THCS_logo.pngLT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės „Sveikatos priežiūros sistemų pertvarka“ THCS (angl. Transforming Health and Care Systems) antrasis 2024 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo ir inovacijų projektams finansuoti. Pavadinimas – „Personalizuotos  sveikatos priežiūros paslaugos ligų prevencijai“ (angl. Innovate to Prevent: Personalised Prevention in Health and Care Services).

Paraiškų teikimo terminai

 

Tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu gali teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2024 m. gegužės 14 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku). Paraiškos teikimas – vienpakopis, tačiau iki 2023 m. balandžio 16 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku) reikia informuoti sekretoriatą apie ketinimą teikti paraišką, pateikiant nustatytos formos dokumentą (“Intent to apply“).

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvaujančios 20 šalių (29 finansuojančios institucijos) yra išvardintos kvietimo dokumentuose ir kvietimo puslapyje.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis – skirti lėšų finansuoti tarptautinio THCS projekto (-ų) dalį, kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei reikalinga, su projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos.

Kvietimo tikslas

 

 • Remti naujų, personalizuotos prevencijos (antrinės, tretinės ar ketvirtinės) modelių įgyvendinimą sveikatos ir priežiūros sistemose, naudojant esamas IT ir skaitmenines technologijas bei paslaugas.
 • Pagerinti sveikatos ir priežiūros sistemos rodiklius, tokius kaip kokybė, efektyvumas, prieinamumas ir tvarumas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip trijų partnerių (iš skirtingų šalių) ir ne daugiau kaip devynių. Viename konsorciume negali būti daugiau nei dviejų partnerių, finansuojamų tos pačios institucijos. Papildomi reikalavimai – THCS 2024 m. kvietimo teikti paraiškas Innovate to Prevent tekste (Call text).

Papildoma informacija

Partnerių paieškai galima naudoti specialią platformą. Informacinis renginys – kovo mėn. 12 d.16 val. (Lietuvos laiku). Registraciją į renginį rasite čia.

 

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas – tyrėjas, turintis daktaro laipsnį.
 • Vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Vykdančioji institucija sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančiosios institucijos partneriu gali būti bet koks viešasis arba privatusis juridinis asmuo, kartu su vykdančiąja institucija sudarantis projekto vykdytojams sąlygas projektui įgyvendinti. 

Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti vykdančiosios institucijos projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą per vykdančiąją instituciją, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

 • Asmuo gali teikti iki dviejų šio kvietimo paraiškų kaip pagrindinis projekto vykdytojas (kvietimo tekste angl. principal investigator) ir tik vieną paraišką kaip projekto koordinatorius.
 • Asmuo gali teikti paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis vykdytojas, jei jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklių 44.2 papunktyje ir 76–80 punktuose ar kituose Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas.
 • Lietuvos vykdančiosios institucijos tarptautinio projekto vykdytojams (kartu ir vykdančiosios institucijos partnerio) skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus:
  • kai vykdančioji institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
patarėja Živilė Ruželė
Tel. +370 676 14 383
El. p. [email protected]

 

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo tarybos svetainėje

Atnaujinimo data: 2024-04-09