>

Kvietimas teikti paraiškas CHIST-ERA programai

Paveikslėlis1.jpg

Paskelbtas kasmetinis tarptautinis programos CHIST-ERA paraiškų konkursas finansuoti informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų projektus. Šių metų temos (anglų k.):

 • Multidimensional Geographic Information Systems
 • Intelligent Contracts for Digital Transformation Ecosystems

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos CHIST-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2024 m. balandžio 10 d. 17 val. (CEST – Centrinės Europos laiku).

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 20 finansuojančių institucijų iš skirtingų šalių.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į bendrą kvietimo  biudžetą – 300 tūkst. eurų, finansuojant Lietuvos Institucijose dirbančių tyrėjų veiklas tarptautinių konsorciumų projektuose. Visų šalių, dalyvaujančių kvietime, bendras biudžetas 12 mln. eurų.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai projektai sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių valstybių. Papildomi reikalavimai – CHIST-ERA kvietime teikti paraiškas. Projektų konsorciumuose skatinamas Widening šalių dalyvavimas.

Papildoma informacija

Informacinis seminaras pareiškėjams vyks 2024 m. sausio 31 d. 14 val. (CET) ir 2024 m. kovo 25 d.  Registracija.

Kvietimui yra sukurtas partnerių paieškos įrankis.

 

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Lietuvos mokslo taryba finansuoja tik Lietuvos tyrėjų veiklas tarptautinio konsorciumo projekte.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija (toliau – Institucija), kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
 • Lietuvos vykdančiosios Institucijos tarptautinio projekto vykdytojams skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus kai:
  • Institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi Institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi Institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

 

Daugiau informacijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
programų koordinatorė Laura Kostelnickienė
Tel. +370 676 17 398
El. p. [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-01-31