>

Kvietimas teikti paraiškas ERA-NET programos NEURON 2024 m. paraiškų konkursui

Paveikslėlis2.jpgPaveikslėlis1.jpg

Paskelbtas tarptautinis programos NEURON kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams  – BIDIRECTIONAL BRAIN-BODY INTERACTIONS.

Kvietimų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos dviem etapais. Pirmame konkurso etape tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2024 m. kovo 8 d. 14 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai bus kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas antrojo etapo vertinimui. Išsamiųjų paraiškų pateikimo terminas: 2024 m. birželio 28 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 19 finansuojančių institucijų iš 17 šalių (jos yra išvardintos tarptautinio kvietimo dokumentuose kvietimo puslapyje).

Numatomas bendras kvietimo biudžetas – apie 15,4 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis  – skirti lėšų finansuoti tarptautinio NEURON projekto (-ų) dalį, kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tikslas ir tematika

 

Kvietimo tikslas – finansuoti tarptautinius ir transliacinius mokslo projektus, kurių tema – sąveika  tarp centrinės nervų sistemos ir kitų žmogaus organų, ir tyrimai patofiziologinių procesų lemiančių neurologinius ir psichikos sutrikimus.

Galimos paraiškos iš šių sričių:

 • Fundamentiniai tyrimai apie smegenų-kūno sąveikos įtaką neurologinių ir psichikos ligų patogenezei ir etiologijai
 • Neurologinių ir psichikos ligų, kurios be kitų veiksnių yra susiję ir su sutrikusia smegenų-kūno sąveika, prevencijai, diagnostikai, terapijai ar reabilitacijai skirti Ikiklinikiniai ir klinikiniai tyrimai  

Išsamiau kvietimo tekste (Call text), kurį rasite kvietimo puslapyje.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 partnerių, tinkamų būti finansuotiems dalyvaujančių kvietime finansuojančių institucijų ir iš trijų skirtingų šalių. Visi reikalavimai – kvietimo puslapyje.

Projektų pradžia ir trukmė

Projektai turėtų prasidėti laikotarpyje nuo 2024 m. gruodžio mėn. iki 2025 gegužės mėn. Trukmė – iki 3 m.

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas, nacionalinis muziejus, valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Vykdančioji institucija sudaro projekto vykdytojams (-ui) sąlygas projektą įgyvendinti, teisės aktų nustatyta tvarka administruoja projektui skirtas valstybės biudžeto lėšas, taip pat atstovauja projekto partneriams (jei jų yra). Vykdančiosios institucijos partneriu gali būti bet koks viešasis arba privatusis juridinis asmuo, kartu su vykdančiąja institucija sudarantis projekto vykdytojams sąlygas projektui įgyvendinti. Partneriui, kuris yra Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą per vykdančiąją instituciją, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).  
 • Asmuo teikia tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas
 • Asmuo gali teikti paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis vykdytojas, jei jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklių 44.2 papunktyje ir 76–80 punktuose ar kituose Tarybos teisės aktuose nustatyti apribojimai svarstyti jo pateiktas paraiškas
 • Lietuvos vykdančiosios institucijos tarptautinio projekto vykdytojams (kartu ir vykdančiosios institucijos partnerio) skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus:
  • kai vykdančioji institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi vykdančiosios institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Dokumentus, skirtus Europos partnerysčių, ERA-NET ir kitų koordinavimo veiklų pareiškėjams, galima rasti čia.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo tarybos svetainėje

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
patarėja Živilė Ruželė
Tel. +370 676 14 383
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-06