>

Kvietimas teikti paraiškas „Eureka“ tinklo MTEP projektams įgyvendinti taikomųjų kvantinių technologijų srityje

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas „Eureka“ tinklo MTEP projektams (kvantinės technologijos) įgyvendinti.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas „Eureka“ tinklo MTEP projektams įgyvendinti kvantinių technologijų srityje siekiant paskatinti į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimą bendradarbiaujant su 15 „Eureka“ tinklo šalių partneriais*.

Lietuvos mokslo institucijos kartu su privačiais juridiniais asmenimis ir 15 „Eureka“ tinklo šalių partneriu, vykdant šiuos projektus, siekia padidinti mokslo tarptautiškumo lygį ir efektyviai įsitraukti į tarptautinę tinklaveiką.

Projekte finansuojamos MTEP veiklas vykdančio personalo darbo užmokestis, medžiagos, komandiruotės, MTEP paslaugų išlaidos, patentavimo bei sertifikavimo išlaidos.

Konsorciumą turi sudaryti bent du nepriklausomi juridiniai asmenys iš mažiausiai dviejų „Eureka“ tinklo šalių ir vienai valstybei arba vienam dalyviui tenkanti projekto lėšų suma yra ne didesnė nei 70 proc. viso projekto biudžeto.

Finansavimo gali siekti pareiškėjai, kurie yra pateikę tarptautinę „Eureka“ tinklo projektų paraišką tarptautinio kvietimo nustatyta tvarka.

Informacija apie tarptautinį kvietimą skelbiama „Eureka“ tinklo svetainėje.

Tarptautinė paraiška yra teikiama viena nuo konsorciumo ir teikiama per https://eureka.smartsimple.ie/s_Login.jsp.

Kvietimo lėšos

Kvietimui skiriamos lėšos iki 1,5 mln. Eur.

Galimi tarptautiniai partneriai*

Austrija, Belgija, Danija, Ispanija, Izraelis, Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Pietų Korėja, Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Turkija, Vokietija.

Paraiškų teikimas

Paraiška su visais priedais pildoma lietuvių kalba ir teikiama el. paštu [email protected] nuo vasario 15 d. iki gegužės 9 d. 23.59 val.

 

Paraišką teikia – Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI), įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, kartu su partneriu – ekonominę veiklą vykdančiu, pelno siekiančiu privačiu juridiniu asmeniu, atitinkančiu MVĮ statusą.

Projekto terminai

 

Pradžia iki 2025 I-ketv.

Trukmė ne ilgesnė nei 36 mėn.

Projekto biudžetas

 

 

Iki 300 tūkst. Eur

Tinkamos išlaidos:

Tiesioginės išlaidos

 

 • MTEP veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos;
 • veiklas vykdančio personalo užsienio komandiruočių išlaidos (ne daugiau kaip 2 komandiruotės per projekto įgyvendinimo laikotarpį);
 • medžiagų ir trumpalaikio turto, reikalingų įgyvendinti projekto veiklas, įsigijimo išlaidos (ne daugiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų);
 • MTEP paslaugų įsigijimo išlaidos (išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 15 proc. tinkamų finansuoti išlaidų);
 • patentavimo paslaugos, susijusios su finansuotu projektu;
 • pasiruošimas sertifikuoti MTEP produktą ir sertifikavimo išlaidos;
 • ilgalaikiam turtui priskiriami MTEP įrengimai, įranga, prietaisai, įrenginiai ir technologijos, kompiuterinė technika ir programinė įranga ((išskyrus esamos programinės įrangos atnaujinimą), ne daugiau kaip 20 proc. tinkamų finansuoti išlaidų)).

Netiesioginės išlaidos

 • 3 proc. nuo tinkamų finansuoti projekto tiesioginių išlaidų.

Tinkamos finansuoti išlaidos nuo Dotacijos pasirašymo dienos.

Kartu teikiami privalomi dokumentai

MVĮ finansinių ataskaitų rinkinius už paskutinius 2 finansinius metus.

 • Tarptautinės paraiškos kopiją;
 • Bendradarbiavimo sutarties tarp visų „Eureka“ projekto dalyvių kopiją;
 • Bendradarbiavimo sutarties tarp Lietuvos dalyvio ir  Lietuvos partnerio (-iais) kopiją;
 • Užpildytą Lietuvos partnerio (-ių) deklaraciją (-as), pagal Projektų taisyklių 1 priedo 1 priedą;
 • Užpildytą Lietuvos Partnerio (-ių) Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, pagal Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formą F1, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ar vidutinio verslo deklaracijos formos patvirtinimo“;
 • Projekto rezultato komercinimo strategiją pagal projekto rezultato komercinimo strategijos rengimo rekomendacijas, pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą;
 • Užpildytą Informacijos apie biudžeto pasiskirstymą formą tarp Pareiškėjo ir Partnerio (-ių), pagal Projektų taisyklių 1 priedo 2 priedą;
 • Lietuvos projekto biudžeto detalizavimą, pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą;
 • Dokumentus, pagrindžiančius Lietuvos projekto biudžeto išlaidas (komerciniai pasiūlymai, paslaugų sutartys, darbo užmokesčio pagrindimo dokumentai ir kiti dokumentai);
 • Laisvos formos paaiškinimą dėl MSI vykdomų nepriklausomų tyrimų ir  planuojamo veiksmingo bendradarbiavimo Lietuvos projekto įgyvendinimo metu bei paaiškinimą dėl ekonominės ar neekonominės veiklos institucijoje atskyrimo ir reinvesticijų į MTEP infrastruktūrą (atitinkamo subjekto finansinės ataskaitos apie ekonominės ir neekonominės veiklos pobūdžio išlaidas, finansavimą ir pajamas per paskutinius dvejus kalendorinius metus iki Lietuvos projekto paraiškos teikimo pagal Taisykles ar pan.);
 • Teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų vertinimo metu tikrinama, ar pateiktos paraiškos atitinka Taisyklėse bei Kvietime nurodytus reikalavimus ir įvertinamos pagal nustatytus atrankos kriterijus.

Kita aktuali informacija

 

Lėšų skyrimo forma yra negrąžintina subsidija (dotacija).

Finansavimo intensyvumas:

 • MSI iki 100 proc.,
 • privatiems juridiniams asmenims – iki 80 proc., teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba.

Priemonės „Eureka“ tinklo mokslinių tyrimų ir ekspertimentinės plėtros (MTEP) projektai“ projektų atrankos taisyklės.

Informaciją ir dokumentus apie priemonę rasite čia.

Vasario 27 d. nacionalinės informacinės dienos renginio medžiagą rasite čia.

 

Daugiau informacijos

Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyriaus
patarėja Inga Masilionytė-Larionova
Tel. +370 664 22 923

El. p. [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-02-28