>

Kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Taivano mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas su Taivano mokslininkais vykdyti bendrus mokslo projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 200 000 eurų. Paraiškos priimamos iki š. m. kovo 29 d. (imtinai).

Remiamos mokslo sritys

Kvietimas skirtas teikti paraiškas bendriems mokslo projektams įgyvendinti:

  1. lazerių technologijų (įskaitant taikymus medicinoje);
  2. biomedicinos technologijų:
  • genomo redagavimo įrankiai;
  • vėžio moksliniai tyrimai, įskaitant diagnostiką, gydymą, prevenciją ir sveikatos priežiūrą.
Galimi pareiškėjai ir partneriai

Paraiškas teikia projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriu iš Taivano. Lietuvos vykdančioji institucija turi būti mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas (tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį).

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos abiejose šalyse tuo pačiu metu. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai. Taivano partneriai teikia paraiškas Taivano Nacionalinei mokslo ir technologijų tarybai (NSTC).  

Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki š. m. kovo 29 d. (imtinai). Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos šiam kvietimui teikiamos jau naujoje elektroninėje sistemoje adresu https://projektai.lmt.lt (sistema teikimui atidaryta). Išsamų sistemos naudotojo vadovą rasite čia.

Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi priedai, nurodyti paraiškos formoje:

  • Lietuvos ir Taivano komandų pagrindinių tyrėjų ir kitų pagrindinių projektų vykdytojų gyvenimo aprašymai, kuriuose pateikiamas iki 10 svarbiausių publikacijų sąrašas (kiekvienam CV iki 2 puslapių);
  • Etikos leidimas (jei taikoma).
Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos

Projektas turi prasidėti 2024 m. spalio 1 d. ir baigtis 2026 m. rugsėjo 30 d. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.

Taryba finansuoja tik Lietuvos institucijų ir jų vykdytojų išlaidas projektuose.

Vykdančiosios institucijos partneriu gali būti bet koks viešasis arba privatusis juridinis asmuo, kartu su vykdančiąja institucija sudarantis projekto vykdytojams sąlygas projektui įgyvendinti.  Partneriui, kuris yra Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.

Siekdami projekto tikslų, numatytų rezultatų ir projekto produkcijos sukūrimo, pagrindinius projekto įgyvendinimo darbus turi atlikti Institucijos projekto vykdytojai, todėl Institucijai skiriama ne mažiau kaip 60 procentų Lietuvos vykdytojų biudžeto sumos, Partnerio (-ių) išlaidos negali viršyti 40 procentų Lietuvos vykdytojų biudžeto. 

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projektuose skatinama užtikrinti jaunųjų tyrėjų (t. y. asmenys, mokslo laipsnį įgiję ne anksčiau nei 2017 m. sausio 16 d. (į šį laikotarpį neįskaičiuojamos nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos, atostogos vaikui prižiūrėti, ilgalaikės ligos, karinės tarnybos – tokiu atveju laikotarpis atitinkamai pailgėja) dalyvavimą projekto veiklose.

Remiamos projekto veiklos

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Taivano mokslo projektams vykdyti.

Tinkamos finansuoti  mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos susijusios veiklos, įskaitant vizitus į tarptautinio projekto partnerių institucijas bei kviestines paskaitas.

Kiekvieno pagrindinio Lietuvos vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Paraiškų vertinimo tvarkaAdministracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
Papildoma informacija

Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.

Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto svetainėje

Vasario 23 d. vyko informacinis seminaras pareiškėjams. Renginio pranešimas.

Kvietimo informacija Taivano svetainėje.

 

Daugiau informacijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
patarėja Živilė Ruželė
Tel. +370 676 14 383
El. p. [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-03-18