>

Kvietimas teikti paraiškas paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektams 2024–2026 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal paskirtinę programą „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“.

Programa  siekiama kurti MTEP kompetencijų ekosistemą naujai atsirandančiose ir (arba) sparčiai besivystančiose informacinių technologijų ir kvantinių skaičiavimų mokslo tematikose, jau artimiausioje ateityje turėsiančiose didelę įtaką mokslui, Lietuvos ir pasaulio ekonomikai bei visuomenei.

Programos uždaviniai:

 1. skatinti informacinių technologijų naujai atsirandančiose ir (arba) sparčiai besivystančiose srityse mokslinius tyrimus, kurių nauji sprendiniai (rezultatai) gali turėti reikšmingos įtakos kuriant pažangias, transformuojančias inovacijas, kartu skatinant mokslinių tyrimų rezultatų ir įgytų kompetencijų taikymą plėtojant mokslo ir studijų institucijų, viešojo ir privataus sektorių institucinės sąveikos jungtis, bei mokslo ir žinių visuomenės plėtra stiprinant komunikaciją tarp institucijų, populiarinant mokslo bendruomenėje ir visuomenėje mokslinę veiklą ir jos laimėjimus bei rezultatus;
 2. skatinti mokslinius tyrimus, kuriuose kvantiniai skaičiavimai ir (arba) rezultatai gali būti praktiškai taikomi įvairiose tyrimų srityse, kartu skatinant šių mokslinių tyrimų rezultatų ir įgytų kompetencijų taikymą.

Kvietimo lėšos

~3,3 mln. Eur

Lėšų šaltinis

Valstybės biudžeto lėšos

Projekto terminai

pradžia – 2024 m. rugsėjo 16 d. – 2024 m. spalio 1 d.

trukmė – ne ilgesnė nei 24 mėn.

Projekto biudžetas

 

ne didesnis nei 300 tūkst. Eur

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo aprėptis

 

kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu programos uždavinius

paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš programos uždavinių, vieną to uždavinio veiklą ir vieną ar kelias tos veiklos tematikas

Galimi pareiškėjai

projekto vadovas turi būti mokslininkas

asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, paskirtinių programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas

vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Paraiškų teikimo tvarka

 

 

 

paraiškų teikimo terminas – iki 2024 m. birželio 14 d. 16 val.

paraiška teikiama anglų kalba. 

paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje adresu https://projektai.lmt.lt

kartu su paraiška turi būti pateikta:

 • projekto vadovo gyvenimo aprašymas (CV) drauge su bent vienu aktyviu identifikavimo internete šaltiniu, leidžiančiu susipažinti su vadovo publikacijomis ir kita mokslinę kompetenciją atskleidžiančia informacija apie jį: asmens skaitmeniniu identifikatoriumi (ORCID (Open Researcher and Contributor ID) arba Web of Science ResearcherID) arba nuoroda į mokslininko paskyrą tinke ResearchGate arba mokslininko profilį mokslo ir studijų institucijoje, kurioje dirba, kuriame informacija pateikiama anglų kalba;
 • kitų pagrindinių projekto vykdytojų (išskyrus projekto vadovą) gyvenimo aprašymai (CV) drauge su publikacijų sąrašu (jei asmuo jų turi)

Darbo apimties reikalavimai

kiekvieno pagrindinio vykdytojo (įskaitant projekto vadovą) darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais

Kitos nuostatos

skatinamas I–III pakopų studentų įtraukimas į projekto vykdytojų grupę (kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų)

skatinama, kad projektas apimtų bent dvi mokslo kryptis iš tos pačios ar skirtingų mokslo sričių

 1. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
 2. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių ir tematiką, ekspertiniam vertinimui atlikti gali būti sudarytos kelios paraiškų grupės.
 3. Paraiškas pagal sudarytas paraiškų grupes vertins užsienio ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.
 1. Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose programos tinklalapyje.
 2. Programos projektų įgyvendinimas vykdomas Lietuvos mokslo tarybos paskirtinių programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašonustatyta tvarka.
 3. Įgyvendinant programos projektus, gali būti skirtas papildomas finansavimas (ne didesnis nei 10 proc. projekto biudžeto, nurodyto projekto finansavimo sutartyje) siekiant patenkinti taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymui ar jų rezultatų skaidai naujai atsirandančius poreikius, kurių negalima buvo numatyti teikiant paraišką ir kurie nurodyti Paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektų papildomo finansavimo tvarkos apraše“.
 1. Paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://projektai.lmt.lt privalės pateikti identiško turinio paraišką lietuvių kalba. Nustačius, kad paraiškos anglų kalba turinys neatitinka paraiškos lietuvių kalba turinio, bus vadovaujamasi paraiškoje lietuvių kalba nurodyta informacija.
 2. Vertinant studentų įtraukimą, bus atsižvelgiama į tai, ar projektui įgyvendinti yra numatyta įtraukti tiek I–II pakopų arba vientisųjų studijų, tiek III pakopos studentų (doktorantų) – kaip pagrindinių ar nepagrindinių vykdytojų; jei taip, koks studentų įtraukimo intensyvumas darbo val./mėn., kartu įvertinant, kiek jų įtraukimas yra tikslingas ir pagrįstas: kokio reikšmingumo užduotys jiems numatytos, kaip jos integruotos į projekto veiklas, ar numatytos galimybės mokytis vykdant veiklas, kelti kompetenciją dalyvaujant konferencijose, mokyklose, taip pat stažuotis išvykose ar atlikti trumpalaikes užduotis, tyrimus užsienio institucijose ir pan.
 3. Pareigybė, į kurią numatyta įdarbinti I–III pakopos studentą, visą projekto įgyvendinimo laikotarpį turi būti išlaikyta ne mažesniu, nei numatytas paraiškoje, darbo (val. / mėn.) intensyvumu.
 4. Lėšos pagal uždavinius bus paskirstytos įvertinus kvietimui numatytą lėšų sumą, gautų paraiškų, ekspertų komisijos (-ų) finansuotinais pripažintų projektų skaičių ir kt.
 5. Projekto tarpinė mokslinė ataskaita neteikiama.

Mokslo finansavimo skyriaus
vyr. specialistė dr. Gražina Adamonytė
Tel. +370 676 18 580
El. p. [email protected]

 

 

Atnaujinimo data: 2024-04-15