>

„NORDFORSK“ programos „Migracija ir integracija“ kvietimas teikti paraiškas

Paveikslėlis2.png 

Bus finansuojami mokslo projektai trijose programos „NORDFORSK“ kvietimo „Migracija ir integracija“  temose:

 • integracijos procesas ir modeliai,
 • socialinė sanglauda ir nelygybė
 • migracijos ir integracijos politika ir valdymas.

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikiamos NORDFORSK elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2024 m. gegužės 14 d. 13 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku).

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

 

Dalyvaujančios šalys: Estija, Lietuva, Norvegija, Švedija.

Visų, dalyvaujančių kvietime, šalių bendras biudžetas, skirtas kvietimui – 5,5 mln. eurų.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis – skirti lėšų finansuoti tarptautinio projekto dalį, kurią įgyvendina projekto vykdytojas (-ai) iš Lietuvos.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai projektai sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš Šiaurės šalių arba dviejų Šiaurės šalių ir Estijos arba (ir) Lietuvos.

Šiaurės šalys čia apibrėžiamos kaip Danija, Suomija, Islandija, Norvegija, Švedija, Farerų salos, Grenlandija ir Alandų salos.

Projekte savo lėšomis gali dalyvauti mokslo institucijos už Estijos, Lietuvos ir Šiaurės šalių ribų.

Kvietimo tikslas ir tematika

Kvietimo temos:

1. Integravimo procesai ir modeliai

2. Socialinė sanglauda ir nelygybė

3. Migracijos ir integracijos politika ir valdymas

Projektų pradžia ir trukmė

Projektų pradžia – 2025 m. I ketv. Projektų trukmė – 3–4 metai.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams yra skelbiami NORDFORSK inertneto puslapyje.

 

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Lietuvos mokslo taryba finansuoja tik Lietuvos tyrėjų veiklas tarptautinio konsorciumo projekte.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija (toliau – Institucija), kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
 • Lietuvos vykdančiosios Institucijos tarptautinio projekto vykdytojui skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus kai:
  • Institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi Institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi Institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

 

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
programų koordinatorė Laura Kostelnickienė
Tel. +370 676 17 398
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-21