>

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

COST paraiškos priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti atstovo COST veiklos valdymo komitete paraišką.

COST veikla – tai yra tarpdisciplininis mokslinių tyrimų tinklas, suburiantis tyrėjus ir novatorius 4 metus tyrinėti pasirinktą temą. COST veiklos paprastai susitinka mokslininkai iš akademinės bendruomenės, MVĮ, viešųjų institucijų ir kitų suinteresuotųjų šalių. Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai aprašomi memorandume, jis skelbiamas prie konkrečios COST veiklos.

Lietuvos atstovas COST veiklos valdymo komitete kartu su kitų šalių COST atstovais yra atsakingas už COST veikos koordinavimą, vykdymą ir valdymą.

COST veikloje dalyvaujama įvairiomis bendradarbiavimo formomis: dalyvavimu seminaruose, konferencijose, mokymuose (mokyklose), konferencijose, kompetencijų ugdymu COST akademijoje ir kita. COST mokslinių tyrimų nefinansuoja. 

Paraiškos vertinamos keturis kartus per metus (įprastai kartą per ketvirtį).

Galimi pareiškėjai

Pareiškėjas teikia paraišką kartu su pavaduojančiu asmeniu ir institucija.

Lietuva į tą patį COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti po du atstovus (ir po du pavaduojančius atstovus) iš skirtingų institucijų. Tas pats asmuo gali dalyvauti ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose.  Patikrinti ar Lietuva dalyvauja konkrečioje veikloje ir ar yra paskirtas COST atstovas (-ai)  galima nuolat atnaujinamame COST veiklų sąraše Lietuvos mokslo tarybos portale.

Paraiškų teikimas

Paraiškos lietuvių kalba priimamos nuolat paraiškų teikimo sistemoje https://junkis.lmt.lt/.

Kartu su paraiška teikiamas pareiškėjo institucijos raštas.

Paraiškų vertinimas, kriterijai

Paraiškų vertinimas vyksta dviem etapais. Iš pradžių gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui.

Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos: 1) teikiamos ekspertiniam vertinimui arba 2) pareiškėjai nominuojami COST atstovais (tuo atveju, jeigu jie yra COST veiklos iniciatoriai).

Administracinis vertinimas. Šio vertinimo metu tikrinamas pareiškėjo, institucijos tinkamumas, institucijos raštas, ar paraiška pateikta lietuvių kalba ir kiti administracinės patikros kriterijai.

Ekspertinis vertinimas. Šio vertinimo metu paraiškos yra vertinamos pagal: 1) numatomų mokslinių tyrimų ir konkrečios COST veiklos atitikimą, 2) planuojamų rezultatų svarbą ir jų sklaidą, 3) pareiškėjų kompetenciją.

Ekspertinio vertinimo reikalavimai

Dokumentai

Lietuvos mokslo taryba organizuoja programos COST atstovų atranką ir nominuoja atstovus COST veiklos valdymo komitete vadovaujantis Lietuvos atstovų dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose tvarkos aprašu.

Kiekvieno nominuotojo COST atstovo išlaidos, susijusios su COST veikla yra finansuojamos iš COST programos biudžeto pagal COST taisyklės (angl. Annotated Rules for COST Actions)

Informaciją teikia

Nacionalinis COST koordinatorius (CNC) Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. [email protected]

Daugiau informacijos LMT tinklalapyje ir COST tinklalapyje.

Atnaujinimo data: 2024-01-08