>

Tarptautinis socialinių mokslų tinklo NORFACE paraiškų kvietimas „Gerovės stiprinimas ateičiai“

Paskelbtas NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos kvietimas „Gerovės stiprinimas ateičiai“ (angl. Enhancing well-being for the future) teikti išsamiąsias paraiškas.

Paraiškų teikimo terminai

Pirmajame etape atrinktų trumpųjų paraiškų teikėjai kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas. Numatomas išsamiųjų paraiškų teikimo laikotarpis 2024 m. kovo 26 d. 14 val. (CET – Centrinės Europos laiku).

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja finansuojančios institucijos iš 18 valstybių (išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas kvietimo biudžetas – 16 mln. eurų

Kvietimo tematika

 

Kvietimo temos (anglų kalba):

 1. Crises, challenges, and well-being;
 2. Environmental challenges and well-being;
 3. Well-being and mental health;
 4. Well-being, economy, and politics.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, turi būti sudaryti iš ne mažiau kaip 4 dalyvių (iš skirtingų šalių dalyvaujančių kvietime) ir ne daugiau kaip 6 dalyvių.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

 • Vykdančioji institucija gali būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
 • Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
 • Mokslo projektų trukmė – 24–36 mėn.
 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai, skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
 • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius, skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur vienam projektui
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.
 • Daugiau informacijos ir dokumentus dalyviams iš Lietuvos galima rasti čia.

Daugiau apie programą gali rasti čia.

Daugiau informacijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
Programų koordinatorė
Kornelija Bacvinkienė
Tel. +370 676 14 629
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-03-14