>

Informuokite apie finansavimo šaltinį

Tyrėjai, kurių mokslo ir sklaidos projektams finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMT) pagal jos administruojamas valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų investicijų ar kitų šaltinių priemones, turi vieningai apie tai informuoti visais naudojamais komunikacijos būdais mokslinėse publikacijose, pranešimuose ar kitose mokslinių rezultatų sklaidos priemonėse.

  • Akademinės kultūros dalis. Informacija apie gautą finansavimą kaip ir informacija apie bendradarbiavimą, recenziją, referavimą, citavimą, paminėjimą pranešimuose ir kitas prisidėjimo prie mokslinių pasiekimų formas, yra akademinės kultūros dalis, ją puoselėja kiekvienas akademinės bendruomenės narys.
  • Visuomenės interesas. Informacija apie gautą finansavimą padeda Lietuvos visuomenei sužinoti, kokius mokslinius tyrimus finansuoja valstybė.

Atkreipiame dėmesį! Mokslo publikacijose svarbu išlaikyti santrumpą LMTLT – ji unikali ir padeda nustatyti, kad finansavimo šaltinis yra LMT, ypač tais atvejais, kai informacijai pateikti skiriamas ribotas simbolių skaičius.

Informacija pateikiama keliais būdais – tekstu, tekstu su logotipu (logotipais), tekste nedubliuojant pavadinimo ar logotipo (pvz., paramos renginiams atveju, vietoje tekstinio pavadinimo). Tekste galima nurodyti ir konkrečios priemonės pavadinimą. 

Taryba gali būti vienintelis lėšų šaltinis arba skirti dalinę paramą. Informacija pateikiama keliais būdais: tekstu, tekstu su LMT logotipu, tekste nedubliuojant pavadinimo, ar LMT logotipu (pvz., paramos renginiams atveju, vietoje tekstinio LMT pavadinimo). Tekste galima nurodyti ir konkrečios priemonės pavadinimą. 

LMT logotipas turi būti lengvai matomas. Turi būti išlaikyti jo stiliaus reikalavimai – juos galima rasti čia.

Siūlomas formuluotes derinkite su sutarčių sąlygomis, jos skiriasi pagal projekto (skirto finansavimo) pobūdį.

Lietuvių kalba

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [numeris].

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [numeris]. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su [kitas paramos teikėjas], [kitas paramos teikėjas].

Finansinę paramą suteikė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [numeris], [kitas paramos teikėjas], [kitas paramos teikėjas].

Anglų kalba

This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [number].

This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [number] and has been performed in a cooperation with [one more funding partner], [one more funding partner].

This project has received financial support from the Research Council of Lithuania (LMTLT), [one more funding partner], [one more funding partner].

Pasirašius finansavimo sutartį, interneto svetainėje ir socialinių tinklų paskyrose, pateikti aiškų ir plačiajai visuomenei suprantama kalba parašytą projekto aprašymą. Jame turi būti paminėtas tikslas (-ai), planuojami ir, tekstą aktualizavus, pasiekti rezultatai. Rekomenduojama dalytis nuotraukomis ir kita vaizdo ir garso medžiaga.

Viešai iškabinti bent vieną spausdintą ar elektroninį ne mažesnio nei A3 formato pranešimą (plakatą, ekraną), kuriame pateikiama informacija apie projektą: glaustas ir aiškus projekto pavadinimas (nebūtinai tikslus, kaip paraiškoje, svarbu, kad galima suprasti turinį), pagrindinis projekto tikslas, rezultatai). Plakato pavyzdį galima rasti čia.

Visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose ir informacinėje medžiagoje (pranešimo apie projektą skaidrėse, stendiniame pranešime, interneto svetainėje, viešinimo plakate ir kitoje, susijusioje su projektu (jo tikslais, veiklomis ir pan.) informacija) aiškiai paskelbti apie gautą finansavimą, t. y.:

  • Naudoti logotipus:
  • Prie jų gali būti dedami projektų vykdytojų logotipai.
  • Logotipai negali būti didesni nei ES emblema.
  • ES emblema visada naudojama spalvota, nebent dėl techninių dalykų to padaryti neįmanoma. Svetainėse, elektroniniuose projekto aprašymuose ES emblema turi būti aiškiai matoma svetainėje.

Lietuvių kalba

Projektą / Tyrimą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. [numeris]) pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Anglų kalba

This project was funded by the European Union (project No [number]) under the agreement with the Research Council of Lithuania (LMTLT).

Pranešimo apie projektą skaidrėse, stendiniame pranešime ar viešinimo plakate kartu su informacija apie finansavimo šaltinį turi būti pridėtas ir Europos Sąjungos fondų investicijų 2014–2020 m. ženklas. 

Lietuvių kalba

Projektas bendrai finansuotas iš [Europos socialinio fondo] [Europos regioninės plėtros fondo] lėšų (projekto Nr. [numeris]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Anglų kalba

This project has received funding from [European Social Fund] [European Regional Development Fund] (project No [number]) under grant agreement with the Research Council of Lithuania (LMTLT).

 

Jeigu projektai finansuojami pagal 13.1.1-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ kvietimą Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05 (COVID-19  Aukšto lygio MTEP (SMART)) informacija apie finansavimo šaltinį turi būti pateikta:

Lietuvių kalba

Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (projekto Nr. [numeris]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Anglų kalba

This project has received funding from European Regional Development Fund (project No [number]) under grant agreement with the Research Council of Lithuania (LMTLT). Funded as European Union's measure in response to Cov-19 pandemic.

Viešinimo medžiagoje kartu su informacija apie finansavimo šaltinį turi būti pridėtas logotipas

Lietuvių kalba

Projektas (visas pavadinimas) finansuotas (suapvalinta suma Eur) iš Europos ekonominės erdvės (EEE) (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) finansinio mechanizmo lėšų. Projekto tikslas yra (įrašyti).
Projekto finansavimo sutarties su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT) Nr. (įrašyti).

 

Anglų kalba

The (project title) benefits from a € (amount - use a rounded figure) grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The aim of the project is to (objective).

Project contract with the Research Council of Lithuania (LMTLT) No is .... .

Atnaujinimo data: 2024-01-31