SBEP.png

SBEP (Sustainable Blue Economy Partnership) „Klimato atžvilgiu neutrali, tvari ir produktyvi mėlynosios ekonomikos“ partnerystė sudarys sąlygas teisingam ir visa apimančiam perėjimui prie klimatui neutralios, tvarios ir produktyvios mėlynosios ekonomikos pagrindinėse ekonomikos poveikio srityse, skirtose išsaugoti sveikus vandenynus ir piliečių, gyvenant harmonijoje su gamta, gerovę.

Šiuo metu SBEP partnerystė vienija 60 mokslinius tyrimus finansuojančių institucijų bei politikos formuotojų iš 25 šalių. Planuojamos partnerystės investicijos – 450 mln. eurų per 7 metus.

SBEP tikslai:

  • Užtikrinti mėlynojo ekonomikos komponento bendrą supratimą visuose suinteresuotosiose šalyse, įtrauktuose į SBEP veiklą, ir jo veikimą taip, kad iki 2030 m. jis atitiktų žalios, skaitmeninės ir klimatui neutralios Europos tikslų pasiekimą.
  • Skatinti mėlynosios ekonomikos sektorių tvarumą ir atsparumą remiant projektus, kurie kuria naujas darbo vietas, ugdo atitinkamus įgūdžius, o taip pat visapusiškai prisidėti prie pakrančių ir jūrinių bendruomenių gerovės per piliečių mokslą, įtraukti humanitarinius ir socialinius mokslus, ir nuolat vertinti bei gerinti SBEP poveikį.
  • Inovatyvių valdymo sistemų sukūrimas įgyvendinant veiklas, kurios padės teisingai ir tvariai transformuoti mėlynąją ekonomiką siekiant numatytų tikslų.
  • Tyrimus atliekančių ir inovacijas mėlynojoje ekonomikoje Europoje ir už jos ribų kuriančių subjektų bendradarbiavimo skatinimas per projektų portfelius, taip mažinant disciplinų, sektorių, geografinių zonų ir bendruomenių susiskaidymą, kad būtų galima visa apimančiai reaguoti į politikos strategiją.

SBEP partnerystė sutelks atitinkamas suinteresuotąsias šalis iš keturių visuomenės sričių (quadruple helix), tam, kad kartu kurtų ir  teiktų žiniomis pagrįstus sprendimus bei inovatoriškus valdymo modelius, derinančius finansinius ir nefinansinių indėlių išteklius. SBEP siekia Žaliojo kurso ir Skaitmeninės Europos strategijų iškeltų tikslų, taip pat prisideda prie pasaulinės Žemės stebėjimo programos. Jūrų baseinų iniciatyvų ir strategijų integravimas užtikrins, kad poveikis bus pasiektas vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

Daugiau informacijos rasite SBEP interneto puslapyje.

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) interneto puslapiuose. Paraiškos konkursui teikiamos anglų kalba programos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.

Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra:

  • mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;

išlaidos prekėms,  komandiruotėms,  ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti netiesioginės išlaidos.

LMT sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškoms. Ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste, kuris skelbiamas LMT interneto puslapyje.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopis. Tiek trumposios, tiek išsamiosios paraiškos teikiamos LMT  administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos tarptautiniam ekspertiniam vertinimui.

Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų ekspertinį vertinimą organizuoja programos kvietimo sekretoriatas. Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.

Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų (trumpųjų) priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia (vykdytojai nusprendžia)

Vasario mėn.

Balandžio mėn.

Balandžio–lapkričio mėn.

Gruodžio mėn.

Vasario–gegužės mėn.

Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. [email protected] (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)

Atnaujinimo data: 2024-01-18