Lietuvos mokslo taryba ekspertines funkcijas vykdo nuo įkūrimo 1991 metais. Tarybos siūlymai ir rekomendacijos svarstant šalies mokslo klausimus ir stiprinant Lietuvos mokslo tarptautinius ryšius teikiami Seimui ir Vyriausybei. 

Taryba organizuoja Lietuvoje vykdomos mokslo (meno) veiklos vertinimą, mokslo doktorantūros vertinimą, meno doktorantūros vertinimą, teikia išvadas dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų teisės vykdyti doktorantūrą, vertina ilgalaikes institutų programas, rengia šalies mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodį.

Taryba taip pat kviečia ekspertus vertinti konkursams teikiamas paraiškas finansuoti mokslo ir susijusios veiklos projektus bei finansuotų mokslinių tyrimų ataskaitas.

Konkursinio finansavimo paraiškas ir ataskaitas vertinusių ekspertų sąrašai nuo 2024 metų  bus skelbiami kiekvienais metais už praėjusių kalendorinių metų laikotarpį (ankstesniais metais – už paskutinius dvejus kalendorinius metus), Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso. Taip pat nuo 2024 metų bus skelbiamas ir kitas ekspertines užduotis Taryboje atlikusių Tarybos ekspertų sąrašas. 

Taryba pataria Seimui ir Vyriausybei mokslo ir mokslininkų rengimo klausimais, įgyvendina mokslinių tyrimų konkursinį finansavimą, vertina mokslinę veiklą Lietuvoje. Šioms ir kitoms veikloms įgyvendinti ji pasitelkia ekspertus (išsamiau apie Tarybos ekspertinę veiklą). Duomenis apie juos Taryba kaupia Ekspertų duomenų bazėje (EDB – https://ekspertai.lmt.lt).  

Ekspertu gali būti Lietuvos ir užsienio mokslininkai, menininkai, kvalifikuoti tyrėjai ir specialistai praktikai iš įvairių organizacijų, verslo, gamybos ir kitų veiklos sričių, atitinkantys minimalius šiai veiklai keliamus reikalavimus.

Registruokitės EDB

Jei esate naujas EDB vartotojas – susikurkite paskyrą. Jei jau esate registruotas ir turite paskyrą – galite atnaujinti savo duomenis. Atrinkdama ekspertus Taryba naudojasi EDB pateiktais duomenimis, tačiau atkreipiame dėmesį, kad asmens už(si)registravimas EDB nesukelia prievolės Tarybai jį kviesti ekspertinėms užduotims atlikti.

Sutarčių sudarymas

Ekspertinei užduočiai atlikti sudaroma autorinio kūrinio užsakymo sutartis, joje numatytos bendrosios ir specialiosios sutarties sąlygos:

  • Sutarties bendroji dalis yra vienoda visiems Tarybos ekspertams ir ji nėra pasirašoma tarp šalių. Kviečiame susipažinti su sutarties bendrąja dalimi (autoriams arba bendraautoriams)
  • Sutarties specialioji dalis sudaroma su kiekvienu ekspertu atskirai, pasirašant ją elektroniniu parašu, t. y. sudarant ir pasirašant ADOC dokumentą (pasirašymo vedlys)

Išsamiau apie ADOC – elektroniniu parašu pasirašomą elektroninio dokumento formatą – Elektrininio archyvo informacinėje sistemoje ir Elektroninio parašo paslaugų centro svetainėje

Jei bandydami pasirašyti elektroniniu parašu susidūrėte su techniniais nesklandumais, peržiūrėkite informaciją žemiau. Neradę sprendimo, kreipkitės spausdami mygtuką „Klauskite“. Atkreipiame dėmesį, kad konsultuojame tik techniniais pasirašymo elektroniniu parašu klausimais. Į kitus klausimus, pateiktus per šią sąsają, mūsų specialistai atsakyti negalės. 

Kaip tampama ekspertu?

 

Kam pasitelkiami ekspertai?

Tarybos ekspertai rengia išvadas dėl svarstomų programų, analitinių studijų, įžvalgų, vertina mokslinių tyrimų projektus, ataskaitas ir kitus mokslo kūrinius, mokslo ir studijų institucijų veiklą ar atskiras veiklos sritis. Jie gali būti paprašyti pateikti siūlymus ir pastabas dėl Tarybai vertinti teikiamų teisės aktų projektų, kitų mokslo politikos ir strategijos dokumentų. 

Kaip tampama Tarybos ekspertais?

Asmuo, kuris gali būti kviečiamas ekspertiniam darbui Taryboje atlikti, turi atitikti reikalavimus, nurodytus Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrųjų taisyklių III skyriuje ir turi būti užregistravęs (užpildęs anketą) Ekspertų duomenų bazėje (EDB). Pildant anketą reikia pateikti duomenis bei pridėti laisvos formos gyvenimo aprašymą ir mokslinių publikacijų (ar meno darbų) sąrašą. Anketos pildymas trunka 15–30 min. Anketa pildoma dalimis, todėl užpildžius vieną ar kelias dalis ir informaciją išsaugojus, anketos pildymą galima tęsti kitu Jums patogiu laiku. Pildydami anketą ar norėdami atnaujinti pateiktus duomenis naudokitės patarimais, kuriuos rasite paspaudus klaustuko ženkliuką.

Taryba taip pat gali tikslingai kviesti asmenį tapti Tarybos ekspertu. Šiuo atveju užtenka el. paštu išreikšti sutikimą būti užregistruotu EDB.

Kaip sudaroma ekspertų komisija?

Tarybos ekspertai parenkami ir ekspertų komisijos sudaromos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiose taisyklėse nurodytais pagrindiniais ekspertų atrankos principais. Atsižvelgiant į vertinamąjį objektą, ekspertai atrenkami pagal būtinas tam objektui įvertinti ekspertines kompetencijas bei gebėjimus. Sudarant ekspertų komisiją taip pat atsižvelgiama, ar šios komisijos nariams ekspertinis darbas nesukels interesų konflikto.

Ekspertinis darbas

Apie siūlymą atlikti ekspertinį darbą kandidatams į Tarybos ekspertus pranešama telefonu ar elektroniniu paštu, nurodant užduoties esmę, jos atlikimo terminus bei būdą. Su asmenimis, sutikusiais atlikti Tarybos pasiūlytą užduotį, paprastai sudaroma autorinė sutartis. Prieš pradėdami ekspertinį darbą, jie turi būti pasirašę Lietuvos mokslo tarybos eksperto pasižadėjimą.

Ekspertų darbo apmokėjimas

Ekspertų darbas yra apmokamas. Atlygis už darbą priklauso nuo užduoties, vertinamojo objekto, vertinimo pobūdžio bei sudėtingumo ir pan. Paprastai, ekspertų komisijos, vertinančios paraiškas ar ataskaitas, darbą sudaro individualus ir grupinis vertinamojo objekto vertinimas. Atlygis už darbą priklauso nuo ekspertų komisijos nario vertintų paraiškų ar ataskaitų skaičiaus pagal nustatytus įkainius. Dažniausiai vertinamų paraiškų ir ataskaitų individualaus vertinimo įkainiai yra tokie:

Konkursinio finansavimo objektai

Paraiškos vertinimas, Eur 

Ataskaitos vertinimas, Eur

Mokslo ir sklaidos projektas8055
Tarptautinio bendradarbiavimo mokslo ir (ar) mobilumo projektas6055
Tarptautinio bendradarbiavimo sklaidos ir (ar) seminarų projektas6035
Paramos pagal ERA-NET tipo programas projektas-55
Podoktorantūros skatinimo projektas8030
Studentų mokslinės veiklos skatinimo projektas 25-

Atlygis už darbą grupinio vertinimo metu taip pat priklauso nuo svarstytų paraiškų ar ataskaitų skaičiaus ir įkainio. Grupinio vertinimo įkainis yra 9–17 Eur už vienos mokslo ar sklaidos paraiškos ar ataskaitos įvertinimą ir susijęs su ekspertų dalyvavimu posėdyje.

Atlygis už išskirtinių užduočių – svarstomų programų, analitinių studijų, įžvalgų rengimą, nustatomas kiekvieną kartą atskirai, įvertinus užduoties apimtį, sudėtingumą, jos originalumą, atlikimo skubumą, taip pat apmokėjimo už panašaus pobūdžio užduotis istorinius duomenis.

Konkursams teikiamas paraiškas ir finansuotų mokslinių tyrimų ataskaitas vertina ekspertai, jų sąrašai skelbiami kiekvienais metais už praėjusių kalendorinių metų laikotarpį (ankstesniais metais – už paskutinius dvejus kalendorinius metus), Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuotuose vertinimuose dalyvavę ekspertai – po kiekvieno konkurso. 

Atnaujinimo data: 2023-12-19