>

Kvietimas teikti paraiškas Europos partnerystės SBEP 2024 m. konkursui

Paveikslėlis1.pngLT Bendrai finansuoja Europos Sąjunga_POS.jpg

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ tvarios mėlynosios ekonomikos partnerystės SBEP kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus.

Tema – „Unified paths to a climate-neutral, sustainable and resilient blue economy: engaging civil society, academia, policy, and industry“.

Paraiškų teikimo terminai

 

 

Tai pirmas konkurso etapas, kuriame tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2024 m. balandžio 10 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku).

Pirmajame etape atrinktas trumpąsias paraiškas pareiškėjai bus kviečiami antrajame etape pateikiant išsamiąsias paraiškas.

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

 

 

Dalyvauja 26 šalys (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose).

Bendras tarptautinio kvietimo biudžetas – 40 mln. eurų.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis – skirti lėšų finansuoti tarptautinio SBEP projekto (-ų) dalį, kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei reikalinga, su projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos.

Kvietimo tematika

 

Kvietimo finansuojamos temos (anglų kalba):

 • Digital Twins of the Ocean at regional sub basin scale
 • Blue economy sectors, development of marine multi-use infrastructures
 • Planning and managing sea-uses at the regional level 
 • Blue Bioresources

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš skirtingų šalių, dalyvaujančių kvietime, iš kurių ne mažiau kaip 2 dalyviai turi būti iš ES valstybių narių arba asocijuotų šalių. Papildomi reikalavimai – SBEP 2024 m. kvietime teikti paraiškas.

Papildoma informacija

Vasario mėn. 15 d. 14 val. (CET) bus organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams. Registraciją į seminarą rasite čia.

SBEP partnerių paieškos įrankį rasite čia.

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2023 m. gruodžio 13 d. Europos Komisijos reglamentu (ES) 2023/2831 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
 • Lietuvos vykdančiosios Institucijos tarptautinio projekto vykdytojams skiriama iki 150 tūkst. eurų, išskyrus šiuos atvejus kai:
  • Institucija koordinuoja projektą – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi Institucijos – skiriama iki 200 tūkst. eurų;
  • projekte dalyvauja dvi Institucijos, iš kurių viena koordinuoja projektą – tuomet skiriama iki 250 tūkst. eurų.
 •  Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos

Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus
vedėjas Viktoras Mongirdas
Tel. +370 676 19 613
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-19