Siekdamos plėtoti ir skatinti trišalį bendradarbiavimą mokslo, technologijų ir technikos srityse, Lietuvos mokslo taryba, Latvijos Valstybinė švietimo plėtros agentūra ir Kinijos Respublikos (Taivanas) mokslo ir technologijų ministerija įgyvendina bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanis) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programą.

Paraiškų teikimas

 • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per metus – Lietuvoje, Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) tuo pačiu metu. Paraiškos konkursui teikiamos visose trijose šalyse. Latvijoje paraiškos teikiamos Latvijos Valstybinei švietimo plėtros agentūrai (angl. State Education Development Agency), Kinijoje (Taivane) – Kinijos Respublikos (Taivanas) mokslo ir technologijų ministerijai (angl. Ministry of Science and Technology (MOST)). Lietuvos institucijos nustatytos formos paraiškas anglų kalba (žr. Dokumentų sąrašą) elektroninėje sistemoje teikia Lietuvos mokslo tarybai.
 • Galimi pareiškėjai Lietuvoje – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano).
 • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, projekto vykdytojų trumpalaikių vizitų į partnerių šalis; kviestinių paskaitų, bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų, bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos ir kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos išlaidos.
 • Patvirtinto trišalio mokslų projekto vienam partneriui (komandai) vykdyti metams gali būti skiriama iki 25 tūkst. Eur (naujiems projektams nuo 2024 m kvietimo).

 • Lietuvos mokslo taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Likusius 25 proc. finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas paraiškos teikėjo šalyje (Lietuvos pareiškėjų – Lietuvoje, Latvijos pareiškėjų – Latvijoje, Kinijos (Taivano) pareiškėjų – Kinijoje (Taivane)) pagal Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programoje nustatytus kriterijus. Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus visose trijose šalyse, sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima trišalis Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos komitetas.
 • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Bendrų mokslo projektų pradžia

vasario arba kovo mėn.

balandžio arba gegužės mėn.

gegužės–spalio mėn.

spalio mėn – gruodžio mėn.

sausio mėn.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Paraiškoje planuojamus rezultatus reglamentuojantys dokumentai

Dokumentų formos projektų vykdytojams

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per metus – Lietuvoje, Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) tuo pačiu metu.

Paraiškas teikti gali visų mokslo sričių atstovai.

Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia visų trijų šalių mokslo ir studijų institucijos, atstovaudamos mokslininkų grupėms. Paraiška turi būti teikiama Lietuvoje, Latvijoje bei Kinijoje (Taivane). Siekiant palengvinti partnerių paiešką kitose šalyse, sukurtas tinklalapis, kuriame pateikiama bendradarbiavimui svarbi informacija.

Lietuvos institucijos teikia nustatytos formos paraiškas Lietuvos mokslo tarybai.

Projektų trukmė – iki 3 metų.

Reikalavimai projektų paraiškoms ir paraiškos forma (Joint Research Project Proposal Application Form)

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

 • moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra;
 • projekto vykdytojų trumpalaikiai vizitai į partnerių šalis;
 • kviestinės paskaitos;
 • bendri seminarai, konferencijos ir susitikimai;
 • bendri straipsniai (leidiniai), bendrų renginių medžiaga;
 • kitos su moksliniais tyrimais susijusios veiklos.

Patvirtintiems trišaliams fizinių, gyvybės ir technologinių mokslų projektams vykdyti metams gali būti skiriama iki 75 tūkst. JAV dolerių, socialinių ir humanitarinių – iki 60 tūkst. JAV dolerių.

Paraiškų vertinimas

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas visose trijose šalyse.
 • Vertinimo forma.

Projektų finansavimas

 • Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus visose trijose šalyse, priima trišalis Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos komitetas.
 • Lietuvos mokslo taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Likusius 25 proc. finansuoja Taivano mokslo ir technologijų ministerija.
 • Sutartis dėl Lietuvos finansuojamos projekto dalies administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ataskaitos

 • Finansavimas projektams skiriamas 3 (trims) metams, lėšas paskiriant kiekvienais metais atskirai. Finansavimas antraisiais ir trečiaisiais projekto vykdymo metais skiriamas atsižvelgus į projekto vykdymo eigą ir lėšų panaudojimo efektyvumą ankstesniais metais;
 • Mokslinė ir finansinė metinės ataskaitos turi būti pateiktos iki kitų metų sausio 8 d.;
 • Baigiamoji mokslinė projekto ataskaita turi būti pateikta iki kitų metų sausio 8 d. 

2023 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2024–2026 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2023 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 27 paraiškos, iš jų 21 – GTM, 6 – HSM sričių. Ekspertiniam vertinimui pateiktos 24, administracinės patikros reikalavimus visose trijose šalyse atitikusios, paraiškos.

2023 m. rugsėjo 22 d. trišalio komiteto sprendimu buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2024–2026 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2022 m. konkursas finansuoti dvišalius projektus 2023–2025 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2022 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 23 paraiškos, iš jų 18 – GTM, 5 – HSM sričių. Ekspertiniam vertinimui pateikta 21, administracinės patikros reikalavimus visose trijose šalyse atitikusi, paraiška.

2022 m. spalio 25 d. trišalio komiteto sprendimu buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2023-2025 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2021 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2022–2024 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2021 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 26 paraiškos, iš jų 18 – GTM, 8 – HSM sričių. Ekspertiniam vertinimui pateiktos 23, administracinės patikros reikalavimus visose trijose šalyse atitikusios, paraiškos.

2021 m. lapkričio 16 d. trišalio komiteto sprendimu buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2022-2024 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2020 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2021–2023 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2020 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 14 paraiškų, iš jų 12 – GTM, 2 – HSM sričių. Visos paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus visose trijose šalyse. 

2020 m. lapkričio 17 d. trišalio komiteto sprendimu buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2021-2023 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2019 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2020–2022 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2019 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 16 paraiškų, iš jų 14 – GTM, 2 – HSM sričių. 15 (13 GTM, 2 HSM) paraiškų atitiko administracinės patikros reikalavimus visose trijose šalyse. 2019 m. lapkričio 25 d. trišalio komiteto sprendimu buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2020-2022 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2018 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2019–2021 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2018 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 24 paraiškos, iš jų 20 – GTM, 4 – HSM sričių. 22 paraiškos atitiko administracinės patikros reikalavimus visose trijose šalyse.

2018 m. lapkričio 7 d.  trišalio komiteto sprendimu buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2019-2021 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2017 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2018–2020 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2017 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 21 paraiška, iš jų 19 – GTM, 2 – HSM sričių. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Trišalio komiteto sprendimu 2017 m. lapkričio 9 d.  buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2018-2020 m. finansuojamų ir rezervinių projektų sąrašai.

2016 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2017–2019 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2016 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateiktos 24 paraiškos, iš kurių 22 – GTM, 2 – HSM sričių. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Trišalio komiteto sprendimu 2016 m. lapkričio 4 d.  buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2017-2019 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2016 m. vertintų metinių ir baigiamųjų projektų mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.

2015 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2016–2018 metais

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2015 m. kvietimo konkursui Lietuvoje pateikta 31 paraiška, iš kurių 27 – GTM, 4 – HSM sričių paraiškos. Paraiškų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, sąrašas.

Buvo nuspręsta finansuoti 4 projektus. 2016-2018 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2015 m. vertintų metinių ir baigiamųjų projektų mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.

2014 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2015–2017 metais

Pagal Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2014 m. kvietimą, Lietuvoje pateikta 17 paraiškų. Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateikta 14 paraiškų. Trišalio komiteto posėdyje lapkričio 20 d. finansuotinais pripažinti trys projektai. 2015–2017 m. finansuojamų projektų sąrašas, dar 1 projektas įtrauktas į rezervinį sąrašą

2014 m. vertintų metinių ir baigiamųjų projektų mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.

2013 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2014–2016 metais

2013 m. konkursui finansuoti bendrus Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslininkų projektus 2014–2016 metais Lietuvoje pateiktos 26 paraiškos. Po administracinės patikros ekspertiniam vertinimui pateiktos 23 paraiškos. 2014–2016 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2013 m. vertintų metinių ir baigiamųjų projektų mokslinių ataskaitų vertinimo rezultatai.

2012 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2013–2015 metais 

Pagal Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2013 m. kvietimą finansuoti bendrus  mokslininkų projektus 2013–2015 metais Lietuvoje pateikta 13 paraiškų (2012 m. kvietimo administracinio vertinimo rezultatai). Ekspertiniam vertinimui visose trijose šalyse pateikta 10 paraiškų. 2013–2015 m. finansuojamų projektų sąrašas.

2011 m. konkursas finansuoti trišalius projektus 2012–2014 metais 

2011 m. konkursui finansuoti bendrus Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslininkų projektus 2011–2012 metais Lietuvoje pateikta 15 paraiškų. Atlikus administracinį vertinimą, ekspertiniam vertinimui teikta 13 paraiškų. Trišalio komiteto sprendimu 2011 m. spalio 11 d. finansuotinais pripažinti trys projektai. 2011–2012 m. finansuojamų projektų sąrašas

Atnaujinimo data: 2024-03-28