>

Kvietimas teikti paraiškas studentų vasaros praktikai

Lietuvos mokslo taryba, kaip ir kasmet, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą, tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją ir padėti siekti mokslininko karjeros, pradeda studentų vasaros praktikos konkursą ir skelbia kvietimą pirmajam šio konkurso etapui – praktikos temų teikimui ir atrankai.

Konkurso lėšos

~750 000 Eur

Praktikos vietos finansavimas

4000 Eur (susideda iš 1, 2 ir 4 išlaidų eilučių)

arba

4900 Eur (susideda iš 1, 3 ir 4 išlaidų eilučių)

Išlaidų eilutės:

  1. 1000 Eur / mėn. stipendija / darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) studentui – 2000 Eur
  2. studento su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių išlaidos (jeigu studentui bus mokamas darbo užmokestis); kitos praktikos vykdymo išlaidos – 1800 Eur
  3. studento su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių išlaidos (jeigu studentui bus mokamas darbo užmokestis); studento apgyvendinimo išlaidos (jeigu studentas vykdys vasaros praktiką atvykęs iš užsienio mokslo ir studijų institucijos arba jeigu studentas studijas vykdo kitoje Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje, esančioje kitame mieste negu numatoma vasaros praktikos vieta vykdančiojoje institucijoje); kitos praktikos vykdymo išlaidos – 2700 Eur
  4. Netiesioginės išlaidos – 200 Eur

Praktikos trukmė

Praktika atliekama studentų vasaros atostogų metu, t. y., 2024 m. liepos–rugpjūčio mėn.
Konkurso etapai

Studentų vasaros praktikos konkursas vyks trimis etapais:

I etapas – tyrėjai (būsimi praktikos vadovai) teikia studentų vasaros praktikos temų pasiūlymus (laikotarpiu nuo 2024-02-26 iki 2024-03-22), o Taryba organizuoja jų ekspertinį vertinimą bei konkurso būdu atrenka finansuotinas praktikos vietas;

II etapas – studentai renkasi pageidaujamas vasaros praktikos vietas (ne daugiau kaip dvi), pateikdami savo gyvenimo aprašymus, motyvacinius laiškus ir akademinį pažangumą patvirtinančius dokumentus (laikotarpiu nuo 2024-04-22 iki 2024-05-22). SVARBU! Keičiasi II etapo pateikimo laikas nuo 2024.04.30 iki 2024.05.29.

III etapas – praktikos vadovai renkasi po ne daugiau kaip vieną studentą, atliksiantį vasaros praktiką pagal to praktikos vadovo pasiūlytą temą (iki 2024-05-31).

I etapas –

Praktikos temų teikimas
Nuo 2024 m. vasario 26 d. iki kovo 22 d. 

I etapas –

Galimi pareiškėjai

Praktikos temą teikia praktikos vadovas kartu su vykdančiąja institucija.

Praktikos vadovas gali būti ne ankstesnių kaip antrų metų doktorantas, mokslininkas, meno daktaras arba pripažintas menininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Praktikos vadovas gali teikti studentų vasaros praktikos temą, jei paskutinę kvietimo teikti praktikos temas dieną jam nėra taikomi Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių 76 punkte nurodyti apribojimai svarstyti jo teikiamas paraiškas.

Praktikos vadovas Tarybos internetiniame tinklalapyje https://projektai.lmt.lt/#login  pateikia vieną studentų vasaros praktikos temą, kartu pateikdamas / užpildydamas ir kitą prašomą informaciją.

I etapas –

Praktikos temų atranka

Praktikos temų atranka atliekama dviem etapais:

  1. pateiktų temų pasiūlymų administracinė patikra;
  2. temų, atitikusių administracinės patikros reikalavimus, ekspertinis vertinimas.

Praktikos temas vertina Lietuvos ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Praktikos temų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: praktikos temų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė praktikos vadovui nurodyti faktines praktikos temos įvertinimo klaidas.

Ekspertinio vertinimo reikalavimus atitikusios praktikos temos, išdėstytos pirmumo tvarka pagal susumuotus temos pasiūlymo administracinės patikros ir ekspertinio vertinimo metu skirtus balus, tvirtinamos Tarybos pirmininko įsakymu ir skelbiamos Tarybos internetiniame puslapyje.
Papildoma informacija

Pasibaigus vasaros praktikai, ar kitu Tarybos iš anksto nurodytu laiku, studentai pristatys savo praktikos metu pasiektus rezultatus Tarybos organizuotoje konferencijoje bei pateiks elektroniniu būdu Tarybos sistemoje laisvos formos ataskaitą, kurioje aprašys vasaros praktikos metu įgytas naujas kompetencijas ir vykdančiosios institucijos bei praktikos vadovo sudarytas sąlygas joms įgyti.

Praktikos temų teikimo pildymo instrukciją rasite čia.

 

Paramos tyrėjams ir ES investicijų skyriaus
programų koordinatorės

Ilona Monstavičienė
Tel. +370 604 53 802
El. p. [email protected]

Edita Kavaliauskienė
Tel. Nr. +370 604 58 290
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-04-18